top of page
 • Tudor Cristina

Cum înființezi o întreprindere socială în 3 pași?

Tot ce trebuie să știi înainte și după ce îți înființezi o întreprindere socială
Din cuprinsul prezentului articol veți afla care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgeți pentru înființarea unei întreprinderi sociale, ce sunt întreprinderile sociale, precum și care sunt motivele pentru care ar trebui să vă înființați una.


Astfel, trebuie să aveți în vedere facilitățile acordate întreprinderilor sociale de către autorități, dar și posibilitatea de a aplica mai ușor în cadrul programelor guvernamentale pentru accesarea fondurilor nerambursabile.


Citiți în continuare:

1. Ce sunt întreprinderile sociale? Ce entități pot dobândi calitatea de întreprindere socială?

2 Cum înființez o întreprindere socială? Cum transformi un SRL într-o întreprindere socială?

4 Avantajele pe care le presupune înființarea unei întreprinderi sociale?

5 Obligațiile pe care le aveți în calitate de întreprindere socială. Prelungirea atestatului.

6 Ce este și cum funcționează întreprinderea socială de inserție? Obținerea mărcii sociale.


1. Ce sunt întreprinderile sociale? Ce entități pot dobândi calitatea de întreprindere socială?


Întreprinderile sociale sunt anumite entități, cum sunt societățile cu răspundere limitată sau asociațiile, care:

 • desfășoară activități care servesc, de principiu, interesului unei colectivități și care

 • dețin un atestat de întreprindere socială.


Ce activități poți desfășura în calitate de întreprindere socială?


Activitățile desfășurate de o întreprindere socială:

 1. urmăresc creșterea participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății

 2. urmăresc furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări în interesul unei colectivități;

 3. se caracterizează prin inițiativa privată, voluntară și solidară, precum și

 4. spre deosebire de societățile clasice, distribuirea limitată a profitului sau excedentului, după caz, către asociați sau membrii acesteia.


Pot fi întreprinderi sociale:

 1. societățile cooperative;

 2. cooperativele de credit;

 3. asociațiile și fundațiile;

 4. casele de ajutor reciproc ale salariaților;

 5. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;

 6. societățile agricole și cooperativele agricole;

 7. orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, anumite cerințe impuse de lege.

Altfel spus, în această ultimă categorie, se pot încadra societățile cu răspundere limitată („SRL-urile”), precum și orice alte companii, dacă îndeplinesc câteva condiții suplimentare.


Cum înființezi o întreprindere socială în 3 pași


1) Înființarea uneia dintre formele de organizare menționate anterior


Într-o primă etapă, este necesar să optați pentru una dintre formele de organizare prevăzute anterior, respectiv să înființați o societate, prin înregistrarea la Registrul Comerțului sau după caz la celelalte registre publice.


Cea mai des întâlnită în practică formă de organizare pentru care se optează este societatea cu răspundere limitată („SRL”).


2) După caz, adaptarea actelor constitutive cu principiile și definiția economiei sociale


Pentru ca societatea cu răspundere limitată să poată obțină atestatul de întreprindere socială este necesar ca, anterior înființării acesteia:


 • actul constitutiv să fie conform cu principiile și definiția economiei sociale

 • în cuprinsul actului constitutiv să se menționeze scopul social al activității care urmează a fi desfășurată

Astfel, trebuie ca, anterior înregistrării și înființării companiei, să fie inserate mențiuni în acest sens în cuprinsul actului constitutiv.


Principiile economiei sociale, care vor trebui prevăzute și adaptate în cuprinsul actelor constitutive, sunt:


 • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

 • solidaritate și responsabilitate colectivă;

 • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;

 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;

 • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;

 • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;

 • proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

În plus, pentru acordarea atestatului, actele de înființare și funcționare trebuie să prevadă că întreprinderea socială:

 1. va acționa în scop social și/sau în interesul general al comunității;

 2. va aloca minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare;

 3. că se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

 4. aplică principiul echității sociale față de angajați și administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Dacă nu sunteți siguri că actul constitutiv îndeplinește condițiile prevăzute mai sus ne puteți scrie la adresa office@cristinatudor.ro pentru a obține un punct de vedere.


3) Depunerea documentelor la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cum obțin atestatul de întreprindere socială?


În vederea obținerii atestatului, persoanele juridice trebuie să depună o serie de documente:


Cum?

 1. fizic sau

 2. să transmită prin poștă, cu confirmare de primire.


Unde?

La agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își au sediul


Ce documente trebuie depuse?


 1. cererea pentru acordarea atestatului, completată conform modelului standard (Anexa 2 la Norme Metodologice din 10 august 2016);

 2. actele de înființare și funcționare.


Actele de înființare și funcționare sunt, după caz:


 • pentru societățile cooperative: actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;


 • pentru cooperativele de credit: statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României;


 • pentru asociații și fundații: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul;


 • pentru casele de ajutor reciproc ale salariaților: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul;


 • pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul;


 • pentru societățile agricole: actul constitutiv și statutul și o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăți;


 • pentru cooperativele agricole: actul constitutiv și statutul întocmite conform legii și dovada înscrierii în Registrul național al cooperativelor agricole din România


 • pentru federații: statutul și certificatul de înscriere în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui circumscripție își vor avea sediul;


 • pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;


 • pentru alte categorii de persoane juridice, inclusiv SRL-uri, documentele din care să reiasă faptul că acestea respectă, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale:

(i) actul de înființare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv

(ii) statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.


Cine eliberează atestatul?


Atestatul se eliberează de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București.


În cât timp se eliberează atestatul?


Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare soluționează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.


Termenul de 30 de zile poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice.


Până când?


Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro si asigurați-vă că îndepliniți condițiile prevăzute de lege pentru a obține atestatul de întreprindere socială.Cum transformi un SRL într-o întreprindere socială?


Dacă ai deja un SRL, pentru a putea obține atestatul de întreprindere socială este necesară adaptarea prevederilor actului constitutiv astfel încât acesta să respecte cumulativ:


 • principiile și definiția economiei sociale

 • și să se menționeze scopul social al activității care urmează a fi desfășurată.


Obligațiile pe care le aveți după înființarea întreprinderii sociale:


 1. de a comunica agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;

 2. de a comunica agenției de ocupare rapoartele de activitate anuale, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;

 3. de a transmite agenției de ocupare, în extras, raportul social anual privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale.

Avantajele pe care le presupune înființarea unei întreprinderi sociale? De ce ar trebui să îți înființezi o întreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție​Beneficii - întreprinderi sociale

​Beneficii - întreprinderi sociale de inserație

 • pot fi finanțate din surse publice și/sau private, naționale ori internaționale

 • pot fi finanțate din surse publice și/sau private, naționale ori internaționale

 • beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului, a mărcii sociale și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

 • ​beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului, a mărcii sociale și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

 • ​pot beneficia de consiliere gratuită cu privire la procesul de atestare și/sau certificare, oferită de agenția de ocupare

 • pot beneficia de consiliere gratuită cu privire la procesul de atestare și/sau certificare, oferită de agenția de ocupare

 • ​cele care angajează tineri cu risc de marginalizare socială sunt considerate angajatori de inserție și beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori

 • ​cele care angajează tineri cu risc de marginalizare socială sunt considerate angajatori de inserție și beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori

 • ​întreprinderile sociale care organizează programe de formare profesională desfășurate de furnizori de formare profesională autorizați, pentru angajații proprii care aparțin grupului vulnerabil, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională.

 • ​pot beneficia de atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială

 • ​pot beneficia de sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora

​pot beneficia de alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale


Prelungirea atestatului


În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana împuternicită în acest scop trebuie:


 • să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire,

 • cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului,

 • dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice,

 • la agenția de ocupare în a cărei rază teritorială își are sediul întreprinderea socială, următoarele documente:

1. cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului standard;

2. atestatul de întreprindere socială, în original.


Dacă întâmpinați probleme cu obținerea sau prelungirea atestatului ne puteți scrie la adresa office@cristinatudor.ro.


Ce se întâmplă cu întreprinderea socială dacă mut sediul societății?


Dacă întreprinderea socială își schimbă sediul social într-un alt județ, aceasta trebuie să solicite o nouă atestare în județul unde și-a stabilit noul sediu social și să renunțe la atestatul obținut în județul în care a avut inițial sediul social.


Ce este și cum funcționează întreprinderea socială de inserție?


Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:


 • are cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil.

Timpul de lucru cumulat al angajaților din grupuri vulnerabile trebuie să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de muncă al tuturor angajaților;


 • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale de inserție au obligația de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială.


Măsurile de acompaniament pot fi:

 • informare și consiliere profesională;

 • acces la formare profesională;

 • îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională;

 • adaptarea și accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei;

 • alte măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială.


Obținerea mărcii sociale care atesta statutul de întreprindere de inserție


Cine poate obține o marcă socială?

Întreprinderile sociale care au obținut atestatul


Cum?


Întreprinderile sociale depun sau transmit prin poștă, cu confirmare de primire, la agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

 1. cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată;

 2. situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă sau convenție individuală de muncă, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

 3. contractele individuale de muncă sau, după caz, convențiile individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;

 4. documente care atestă apartenența la grupul vulnerabil, în copie.


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561, dacă vrei să înființezi o întreprindere socială și ai nevoie de consultanță juridică.

Commentaires


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page