top of page
 • Tudor Cristina

Ce se va întâmpla cu microîntreprinderile începând 1 ianuarie 2023?

Actualizată în: 8 ian. 2023

-de la impozitul pe venit la cel pe profit-


Modificările fiscale apărute în vara anului 2022 au produs un val de întrebări printre societățile, încadrate din punct de vedere fiscal în rândul microîntreprinderilor.


Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023 acestea trebuie să îndeplinească condiții suplimentare pentru a rămâne încadrate ca plătitoare de impozit pe venit, în caz contrar urmând să plătească impozit pe profit.


Altfel spus, de la impozitul în procent de 1% sau 3% din venitul obținut, microîntreprinderile care nu vor îndeplini în mod cumulativ noile condiții vor plăti un impozit de 16% aplicat la profitul realizat.


Totodată, dacă intenționați să vă schimbați forma de desfășurare a activității, din PFA în microîntreprindere, citiți mai întâi acest articol.


Cuprins:


1. Ce sunt microîntreprinderile?

2. Noile condiții care trebuie îndeplinite de societăți pentru a rămâne încadrate ca microîntreprinderi. Modificările fiscale aplicabile din 2023

3. Activitățile de consultanță și management

4. Cine rămâne plătitor de impozit pe venit? Impozit micro 2023

5. Cota de impozitare pe venitul microîntreprinderilor

6. Cum puteți ieși din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului?

7. Care sunt activitățile de consultanță și management care pot atrage plata impozitului pe profit?


Ce au fost și ce a mai rămas din microîntreprinderi? Microîntreprinderile în 2023


Citiți în continuare care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru a rămâne plătitor de impozit pe venit.


Microîntreprinderile până la 31 decembrie 2022

Condițiile care trebuiau îndeplinite de societăți, pentru a fi încadrate din punct de vedere fiscal în rândul microîntreprinderilor. Aceste reguli vor înceta să mai fie aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.

Microîntreprinderile după 1 ianuarie 2023

Pentru ca societatea pe care o conduceți să fie încadrată din punct de vedere fiscal drept microîntreprindere trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului anterior:

1) capitalul social nu este deținut de stat sau de unitățile administrativ teritoriale (comuna, orașul, județul sau municipiul)

​1) capitalul social nu este deținut de stat sau de unitățile administrativ teritoriale (comuna, orașul, județul sau municipiul)

​2) societatea nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești

2) societatea nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești

3) societatea a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro

3) veniturile realizate nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro, cu mențiunea ca aceasta condiție se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

4) peste 80% din veniturile totale ale societății au fost obținute din alte activități decât cele de consultanță și management. Cu toate acestea, sunt excluse din categoria activităților de consultanță și management veniturile obținute din consultanță fiscală, aferente codului CAEN 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal

5) societatea are cel puțin un salariat,


De la regula prevăzută mai sus există anumite excepții.


Condiția prevăzută mai sus se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

6) are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei companii care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Putem observa de aici că o modificare majoră este data de modificarea plafonului pentru plata impozitului pe venit, de la 1.000.000 euro la 500.000 de euro.


Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro si asigurați-vă că îndepliniți în continuare condițiile legale prevăzute pentru aplicarea impozitului pe venit.


Cine rămâne plătitor de impozit pe venit? Impozit micro 2023 vs Impozit profit 2023


Cu alte cuvinte, anumite categorii de companii vor fi exceptate de la plata impozitului pe profit, începând cu 1 ianuarie 2023, chiar dacă nu îndeplinesc una dintre cele 6 condiții prevăzute mai sus.


Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, pot opta pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor, societățile care desfășoară următoarele activități, încadrate în următoarele coduri CAEN:

· 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare,

· 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,

· 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,

· 5590 - Alte servicii de cazare,

· 5610 - Restaurante,

· 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

· 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.,

· 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.


Astfel, societățile, cu excepția celor care desfășoară activitățile enumerate mai sus, pot opta să aplice impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și numai dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.


Cu toate acestea, dacă societățile care desfășoară activitățile exceptate mai sus obțin în cursul anului venituri și din alte activități, pentru aceste din urmă activități urmează să plătească impozit pe profit, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:


(i) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale

(ii) sunt societăți care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, în domeniul jocurilor de noroc sau activități de exploatare, dezvoltare,

(iii) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro.


Nu pot opta pentru plata impozitului pe venit, chiar dacă îndeplinesc toate condițiile de mai sus:

 • fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii

 • fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

 • fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

 • fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;

 • entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

 • persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Dacă nu sunteți sigur că puteți opta pentru plata impozitului pe venit ne puteți scrie la adresa office@cristinatudor.ro pentru a obține un punct de vedere.


Societățile nou-înființate poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal,

A. dacă următoarele condiții sunt îndeplinite la data înregistrării în Registrul Comerțului:

(i) capitalul social al acesteia nu este deținut de stat sau de comuna/oraș/municipiu

(ii) are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, iar


B. următoarea condiție urmează a fi îndeplinită in termen de 30 de zile de la data înregistrării în Registrul Comerțului: existența a cel puțin un salariat.


Începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită:

 1. dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și

 2. situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.

Salariatul este persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de Codul Muncii.


Cotele de impozitare


Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

Până la 31 decembrie 2022

Începând cu 1 ianuarie 2023

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;


b) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%, indiferent de numărul de salariați.


Cum puteți ieși din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului?


Începând cu 1 ianuarie 2023, regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului sunt următoarele:


 • Astfel, dacă în cursul unui an:

(a) realizați venituri mai mari de 500.000 euro sau

(b) ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de 20% sau mai mare (nu intră aici veniturile obținute din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”.


datorați impozit pe profit începând cu trimestrul în care ați depășit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplicați impozitul pe venit.


Limitele prevăzute mai sus se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.


Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent • În cazul în care, în cursul unui an, nu mai îndepliniți condiția privind existența a cel puțin un salariat, datorați impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție.

Prin excepție, dacă aveți un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția privind existența a minim un salariat se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.


 • În măsura în care în cursul unui trimestru, începeți și desfășurați una dintre următoarele:

(i) activități în domeniul bancar

(ii) activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital

(iii) activități în domeniul jocurilor de noroc

(iv) activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale


veți datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care începeți să desfășurați una dintre activitățile de mai sus.


 • Totodată, dacă în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi,

aceștia trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care nu vor mai fi încadrate din punct de vedere fiscal drept plătitoare de impozit pe venit și care urmează să aplice prevederile prevăzute pentru plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă.


Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor urmează să se comunice organului fiscal competent și va fi definitivă pentru anul fiscal curent.


Astfel, calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în unul dintre punctele enumerate mai sus se va efectua luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.


Cu excepția situațiilor prevăzute mai sus, microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, această opțiune putând fi exercitată doar începând cu anul fiscal următor.


În sarcina operatorilor economici rămâne obligația de a comunica organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.


Activitățile de consultanță și management


Având în vedere noile modificări aduse codului fiscal, ne întrebăm care sunt acele activități de consultanță și management care pot atrage plata impozitului pe profit, dacă ponderea veniturilor realizate din aceste categorii este de 20% sau mai mare din veniturile totale.


Având în vedere că nu au fost lămurite din punct de vedere legislativ aceste aspecte, este necesar ca, de la caz la caz, să fie efectuată o analiză aprofundată, pentru a stabili în ce măsură veniturile unei societăți se încadrează sau nu în categoria veniturilor produse din activități de consultanță sau management.


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561, dacă nu sunteți siguri că activitățile pe care le desfășurați se încadrează în una dintre aceste categorii, precum și dacă aveți nevoie de asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele semnalate mai sus sus.

Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page