top of page
 • Tudor Cristina

Ghid complet privind emiterea autorizației de construire

Actualizată în: 24 ian.
 

Pârâtul intenționa să realizeze o construcție, sens în care a solicitat certificatul de urbanism autorităților competente. Ulterior obținerii certificatului de urbanism, pârâtul a început edificarea construcției, fără să urmeze în prealabil procedura administrativă a obținerii autorizației de construire.


Pentru aceste motive, pârâtul a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de 5.000 RON și obligat să înceteze imediat realizarea lucrărilor de construire.


În urma aplicării acestei sancțiuni, pârâtul a solicitat un nou certificat de urbanism și a continuat realizarea lucrărilor de construcție, fără ca, și de această dată, să obțină autorizația de construire.


Pentru aceste motive, instanța a dispus demolarea construcției realizată în lipsa autorizației de construire, având în vedere că pârâtul nu s-a conformat măsurilor de intrare în legalitate; hotărâre rămasă definitivă prin respingerea recursului.


Situația detaliată poate fi consultată aici


 

Ce este autorizația de construire?


Autorizația de construire este documentul care îți oferă dreptul de a construi, consolida sau de a aduce modificări unei construcții. Acest act este eliberat de autoritățile publice locale.


În limbaj colocvial, este cunoscută și sub denumirea de „autorizație de construcție”, termenul legal corect fiind de „autorizație de construire”.


Emiterea autorizației de construire este reglementată de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


În măsura în care, în prealabil, vor trebui efectuate lucrări de demolare, va fi necesară și obținerea unei autorizații de desființare. Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire.


Autorizația de desființare este documentul în baza căruia pot fi efectuate lucrări privind demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea imobilelor.


Când aveți obligația obținerii autorizației de construire?


Autorizația de construire se emite la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil (terenuri sau construcții).


Cine sunt titularii de drepturi reale?


Titularii drepturilor reale sunt, în primul rând, proprietarii, cei care au dobândit imobilul de cele mai multe ori în baza:

 • unui contract de vânzare;

 • unui act de donație sau

 • în urma procedurii succesorale, în baza unui certificat de moștenitor.

Legea recunoaște dreptul de a solicita și obține autorizația de construire și pentru:

 • titularul dreptului de superficie;

 • uzufructuar;

 • uzuar precum și

 • titularul dreptului de servitute.


Cum știi dacă te încadrezi în una dintre categoriile de mai sus?


Să vedem pe scurt înțelesul acestor termeni:


Titularul dreptului de superficie este persoana căreia i-a fost acordat dreptul de a deține și ridica o construcție pe terenul altei persoane. Dreptul de superficie se dobândește în temeiul unui act juridic, precum și prin alte modalități recunoscute de lege.


În baza dreptului de uzufruct aveți posibilitatea:


(1) de a folosi bunul altei persoane și

(2) de a-l exploata și culege acele produse care derivă din folosirea lui, întocmai ca adevăratul proprietar,


însă aveți obligația de a-i conserva substanța.


Dreptul de uz este o varietate a dreptului de uzufruct, care (1) vă conferă dreptul de a vă folosi de bunul altei persoane si (2) de a culege acele produse naturale si industriale care deriva din folosirea acestuia, (3) numai pentru nevoile voastre și ale familiei voastre.


Titularul dreptului de servitute are dreptul de a folosi imobilul altei persoane pentru a asigura utilitatea propriului imobil.


În egală măsură, au acest drept și titularii drepturilor reale aferente proprietății publice, respectiv titularii drepturilor de administrare si concesiune, având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale.


Dreptul de administrare conferă entităților publice (autorități, instituții și alte asemenea) dreptul de să dispună de un bun proprietate publică.


Concesionarul este persoana care exploatează un bun proprietate publică în schimbul unui preț denumit ”redevență”. Concesionarul nu poate vinde sau ipoteca imobilul ce face obiectul exploatării.


Deși nu sunt titulari de drepturi reale, comodatarul si chiriașul pot obține chiar și ei autorizația de construire:

 • numai pentru realizarea unor construcții cu caracter provizoriu și

 • numai după obținerea acordului proprietarului.

Există însă și în această materie câteva excepții, reglementate în cuprinsul Legii 50/1991.În ce situații am nevoie de autorizație de construire?


Autorizația de construire este documentul care va sta la baza proiectului ce , indiferent că este vorba despre construirea unui ansamblu rezidențial, a unui bloc, precum și pentru construirea unei case. Autorizația de construire este necesară chiar și pentru realizarea unei anexe gospodărești sau a unui garaj.


Aceasta va fi necesară și pentru execuția unui gard.


În continuare, vom analiza pe scurt principalele cazuri în care este necesară emiterea autorizației:


Autorizația pentru construirea unui ansamblu rezidențial sau a unui bloc


(cunoscută în practică sub denumirea de ”autorizație de construcție bloc” ) este pasul care ar trebui să preceadă realizarea oricărei investiții de acest fel.


Cum începi proiectul construcției?


Prin depunerea documentelor enumerate în cele ce urmează, de cele mai multe ori, la sediul primăriei, din raza teritorială în care se află imobilul ce urmează a fi construit.


Dorești să îți construiești o casă și urmează să îți achiziționezi un teren în acest sens?


Recomandarea noastră este, ca înainte de achiziționarea terenului, să consulți planurile urbanistice în vigoare la acel moment, pentru a verifica condițiile în care puteți realiza construirea unei case în acea unitate teritorială.


Mai mult decât atât, în ipoteza în care intenționezi să achiziționezi o casă deja construită, poți consulta public autorizația de construire și documentele care au stat la baza acesteia, la sediul primăriei, în baza unei cereri prealabile.


Procedând în acest fel, vei elimina riscul achiziționării unui imobil construit în mod neconform (fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor din cuprinsul acesteia), ceea ce poate conduce, în unele situații, la însăși desființarea acestuia.


Autorizația de construire nu este necesară doar pentru construirea unei case sau a unui bloc, aceasta este obligatorie, chiar si pentru construirea unui garaj.


Conform prevederilor legale, „garajul” se încadrează în noțiunea de „anexă gospodărească” pentru care este necesara autorizația de construire.


Este necesara autorizația pentru construirea unui gard?


De principiu, autorizația de construire este necesară și în această situație.


Deși nu există un text de lege care să reglementeze în mod expres acest aspect, obligativitatea obținerii autorizației de construire reiese din prevederile art. 3 alin. 1 litera d) din Legea 50/1991 care impune condiția obținerii autorizației în ipoteza realizări de ”împrejmuiri”.


Textul de lege nu distinge cu privire la structura gardurilor, respectiv dacă pentru construirea acestora este necesară sau nu o fundație, astfel încât, de principiu, obținerea autorizației de construire este obligatorie.


În schimb, lucrările de reparații aduse împrejmuirilor (gardurilor) pot fi făcute fără autorizație de construire, atâta timp cât prin acestea nu se schimbă forma și materialele din care sunt executate, respectiv structura și înfățișarea inițială.


Autorizația de construire pentru lucrările de mobilier urban


Fac parte din categoria elementelor de mobilier urban: jardinierele, lampadarele, băncile bazinele, pavajele decorative, pergolele, cabinele telefonice și altele asemenea.


Acestea sunt asimilate construcțiilor și este necesară obținerea autorizației pentru construirea lor, dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă de sol prin:

 • fundații platforme de beton,

 • racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

Este necesară autorizația de construire și pentru realizarea unei anexe gospodărești?


Da, este necesară obținerea autorizației de construire pentru realizarea anexelor gospodărești.


Cum știi daca ceea ce urmează sa construiești se încadrează aici?


Anexele gospodărești sunt definite ca reprezentând construcții cu caracter provizoriu sau definitiv, ce au ca scop adăpostirea activităților specifice locuirii.


Acestea sunt amplasate în vecinătatea locuinței, alcătuind împreună cu aceasta o unitate funcțională distinctă.


Astfel, printre anexele gospodărești se numără:

· bucătăriile de vară;

· depozitele;

· serele;

· piscinele;

· garajele.


Autorizația de construire mai este necesara, printre altele, și pentru realizarea lucrărilor de construire, reparare, extindere, modernizare și reabilitare privind:


· căile de comunicații de orice fel;

· drumurile forestiere;

· lucrările de artă;

· rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările de instalații de infrastructură;

· lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice sau termice.


Este necesară autorizația de construire pentru închiderea balcoanelor?


Lucrările de închidere a balcoanelor se executa în baza autorizației de construire. Pentru obținerea acesteia se va depune documentația de autorizare cu conținut simplificat, respectiv având următorul cuprins:

 • memoriu de arhitectură;

 • releveu;

 • fațadă;

 • propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor;

 • avizul proiectantului inițial sau, după caz,

 • expertiza tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului.

Pentru compartimentările interioare am nevoie de autorizație de construire?


Autorizația de construire trebuie obținută și în această situație. Pentru obținerea acesteia sunt necesare următoarele documente:

 • memoriu de arhitectură,

 • releveu,

 • propunerea de compartimentare/desființare și

 • avizul proiectantului inițial sau, după caz,

 • expertiza tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului.Valabilitatea autorizației de construire


Autorizația de construire este valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani, interval în care va trebui să începeți executarea lucrărilor.


Data efectivă la care începeți executarea lucrărilor trebuie notificată:

 • autorității emitente (care este de cele mai multe ori primăria) și

 • inspectoratului teritorial în construcții.


Lipsa aducerii la cunoștință a acestei date reprezintă contravenție și se sancționează cu amenda.


Ulterior, valabilitatea autorizației se va extinde, de la data începerii execuției lucrărilor menționată în notificare, pe toata durata de execuție a acestora.


Ce se întâmplă în situația în care nu ai început lucrările în termenul de valabilitate al autorizației?


Dacă a expirat termenul de 2 ani menționat mai sus și nu ați solicitat prelungirea valabilității autorizației, în principiu, veți putea obține o noua autorizație de construire:

 • în baza aceleiași documentații depuse inițial;

 • fără a fi necesar un nou certificat de urbanism;

 • fără obținerea de noi avize/acorduri și

 • dacă această autorizație de construire este solicitată într-un termen egal cu termenul de valabilitate al autorizației inițiale.


Ce se întâmplă în situația în care nu ai finalizat lucrările în termenul de valabilitate al autorizației?


În măsura în care nu ați solicitat și obținut prelungirea valabilității autorizației, se va putea emite o noua autorizație pentru continuarea lucrărilor:

 • cu respectarea documentației de autorizare inițiale;

 • fără să fie necesar un nou certificat de urbanism și

 • fără sa fie necesară obținerea de noi acorduri si avize.


În ce situații se prelungește autorizația de construire?


În cazuri justificate în care lucrările de construcții:

 • nu pot fi începute sau

 • nu pot fi executate integral în termenul stabilit,

În aceste situații puteți solicita prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea acesteia.


Atenție, prelungirea valabilității autorizației:

 • se poate acorda o singură dată;

 • pentru o perioadă de maxim 12 luni;


Ce se întâmplă în situația în care se schimbă investitorul proiectului? Trebuie obținută o nouă autorizație?


Dacă înainte de finalizarea lucrărilor se schimbă investitorul proiectului, autorizația de construire rămâne valabilă:

 • dacă sunt în continuare respectate prevederile din cuprinsul acesteia și

 • dacă a fost înregistrată în Cartea Funciară această modificare.


Cum procedez în ipoteza în care apar modificări de temă ale construcțiilor autorizate?


Pentru modificările de temă, care produc schimbări la nivelul lucrărilor de construcții autorizate, aveți obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.


Continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire se sancționează cu amenda.


Ce reprezintă modificările de temă pentru care sunt necesare noi autorizații?


Modificarea de temă reprezintă orice schimbare făcută de proprietar sau investitor, care are în vedere:

 • funcțiunile și/sau capacitățile funcționale;

 • indicatorii tehnico-economici aprobați;

 • soluțiile spațiale sau de amplasament și alte asemenea cerințe,

care au fundamentat elaborarea documentației tehnice - D.T..Eliberarea autorizației de construire


În cât timp se eliberează autorizația de construire?


Autorizația de construire se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației.


Prin excepție, pentru construcțiile reprezentând anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, termenul de emitere al autorizației este de 15 zile de la data depunerii cererii.


Ce sunt anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole?

 • construcțiile situate în zone izolate, în extravilan și

 • îndepărtate de localitatea de reședință a lucrătorilor agricoli,

 • menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.


Se pot emite autorizații de construire și mai repede?


Pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, autorizația de construire se poate emite în termen de 7 zile, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • este motivată urgența;

 • se achită taxa aferentă.


Lipsa autorizației de construire. Ce se întâmplă dacă construiesc fără autorizație?


În anumite situații, executarea de lucrări în lipsa autorizației de construire reprezintă infracțiune și se poate sancționa cu închisoarea.


Astfel, lucrările care urmează să fie efectuate, în lipsa autorizației de construire, cu privire la următoarele categorii de imobile:

 • la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege (monumente, ansambluri, situri inclusiv anexe);

 • la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate sau

 • la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită,

constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.


Pentru execuția acestor lucrări este necesar avizul Ministerului Culturii și Cultelor.


Aceeași este sancțiunea și în ipoteza continuării executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente.


De principiu, dacă nu este aplicabilă una dintre situațiile de mai sus, lipsa autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia constituie contravenție și se sancționează cu amenda.


Amenda pentru lipsa autorizației de construire

Contravențiile săvârșite în această materie se sancționează cu amenda, al cărei cuantum este cuprins intre 1.000 si 100.000 de RON.


Sancțiunea amenzii poate fi aplicată și reprezentantului persoanei juridice.


În egală măsură, sancțiunea amenzii poate fi aplicată și funcționarilor publici responsabili de verificarea și aprobarea documentațiilor pentru emiterea autorizațiilor de construire.


Dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. După ce se împlinește acest termen amenda nu mai poate fi aplicată.


Dacă persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției (cum ar obținerea autorizației de construire), instanța poate dispune:

 • încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

 • desființarea construcțiilor realizate nelegal.


Construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, orașelor ori comunelor vor putea fi desființate:

 • pe cale administrativă, fără sesizarea instanțelor judecătorești și

 • pe cheltuiala contravenientului


Împotriva procesului-verbal prin care s-a dispus amenda sau măsura de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile.


Plângerea suspendă executarea sancțiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, daca aceasta a fost dispusă.


Se pot emite autorizații de construire provizorii?


Nu, autorizațiile provizorii nu se pot emite.


În schimb, se pot emite autorizații pentru execuția de construcții provizorii, cum sunt: chioșcuri, tonete, cabine, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole situate pe spatiile publice.


Construcțiile cu caracter provizoriu au o durată de existență, în principiu, limitată, specificată în conținutul autorizației de construire.


Ce se poate construi fără autorizație de construire? Când nu ai nevoie de autorizație?


Cu titlu general, se pot executa fără autorizație de construire, lucrări care:

 • nu modifică structura de rezistență sau

 • aspectul arhitectural al construcțiilor,

cu excepția categoriilor de lucrări care pot fi efectuate cu privire la monumentele istorice.


Cu titlu de exemplu, pot fi executate fără autorizație de construire:

 • reparații la acoperișuri, nivelatori și terase;

 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

 • reparații si înlocuiri de sobe de încălzit;

 • montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere;

 • lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității si formei arhitecturale a elementelor de fațadă etc..


Construcțiile fără fundație au nevoie de autorizație de construire?


De principiu, construcțiile executate fără fundație, pot fi atât lucrări pentru care este necesară autorizația de construire, cât și lucrări care se pot executa în absența acesteia.


Astfel, pentru construcțiile cu caracter provizoriu, realizate din materiale care permit demontarea rapidă, cum sunt: chioșcuri, tonete, cabine, corpuri și panouri de afișaj este necesară emiterea autorizației. Autorizația de construire se va emite in baza documentațiilor tehnice - D.T. cu conținut simplificat.


Realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.


Pentru lucrări precum: amplasarea de tonete sau pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor care:

 • sunt amplasate direct pe sol fără fundații și platforme;

 • au o suprafață de maxim 12 m.p.;

 • nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar;

 • nu sunt racordate sau branșate la utilități, cu excepția energiei electrice,

nu este necesară autorizația de construire, însă realizarea acestora trebuie efectuată în baza avizului de amplasare.Ce fac în situația în care am construit fără autorizație?

Mă pot înscrie în Cartea Funciara în lipsa autorizației de construire?


Este posibilă înscrierea construcției în Cartea Funciară în absența autorizației de construire, în condițiile de mai jos.


Astfel, în cazul construcțiilor pentru care a trecut un termen de 3 ani de la data la care au fost realizate fără autorizație de construire,


înscrierea în Cartea Funciară se va face în baza certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției, emis/emisă în baza unei expertize tehnice si a unei documentații cadastrale.


Expertiza tehnică menționată mai sus va viza:

 • respectarea cerințelor privind calitatea în construcții,

 • încadrarea în reglementările de urbanism aprobate.

În situația în care prin expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se va elibera certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.Care sunt etapele obținerii autorizației de construire?


 • În primul rând, depunerea cererii pentru obținerea certificatului de urbanism;În cuprinsul certificatului de urbanism se va regăsi lista acordurilor și avizelor necesare realizării construcției.

 • În funcție de necesitatea evaluării impactului asupra mediului, este necesară:

emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului - pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

notificarea de către solicitant a autorității administrației publice - pentru investițiile la care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului, urmată de obținerea actului administrativ al autorității pentru protecția mediului.

 • emiterea avizelor si acordurilor necesare;

 • elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării (denumită documentație tehnica - D.T.). Conținutul acesteia este prevăzut în Anexa 1 la Legea 50/1991;

 • ultimul pas consta în depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor la sediul autorității competente.


Avize necesare pentru obținerea autorizației de construire


Să discutăm în continuare despre ce avize sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire.


În completarea celor menționate mai sus, în cuprinsul certificatului de urbanism veți regăsi menționați operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite avizele și acordurile care vă sunt necesare.


Avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care afectează suprafața de teren pentru care se solicită certificatul de urbanism.


Avizele și acordurile, stabilite prin certificatul de urbanism, vor trebui solicitate și obținute, înaintea depunerii documentației în vederea autorizării, la autoritățile administrației publice, în principiu, pentru

 • racordarea și branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile impuse de specificul fiecărei zone de amplasament: aviz Electrica / aviz Enel, aviz Eon / Distrigaz, aviz Apa Nova;

 • racordarea la rețeaua căilor de telecomunicații;

 • securitatea la incendiu (ISU), protecția civilă și protecția sănătății populației.


Când nu am nevoie de avize?


Avizul privind protecția sănătății populației nu este necesar pentru:

 • realizarea de lucrări privind locuințele unifamiliale;

 • construirea de anexe gospodărești;

 • construirea de împrejmuiri (garduri).


Actul administrativ pentru protecția mediului nu este necesar pentru:

 • construirea de locuințe unifamiliale;

 • construirea de anexe gospodărești (excepție făcând cele pentru creșterea animalelor);

 • consolidări ale imobilelor existente;

 • construirea de împrejmuiri (garduri);

 • dezmembrări și comasări de terenuri.


Avizul Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesar pentru:

 • locuințe unifamiliale situate pe străzi (categoria ll și lll) care nu sunt în zone de intersecție cu sens giratoriu.


Care sunt actele necesare pentru obținerea autorizației de construire?


În principiu, documentele necesare pentru obținerea autorizației de construire sunt:

 • cererea pentru emiterea autorizației de construire (formularul model F.8);

 • certificatul de urbanism (în copie);

 • dovada titlului asupra imobilului (teren sau construcție) - în copie legalizată, și, după caz, extrasul de plan cadastral și extrasul de carte funciară, actualizate la zi;

 • documentația tehnica D.T (în două exemplare);

 • documentația tehnică - D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară;

 • avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

 • punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și acordul de mediu sau avizul Natura 2000.

 • dovada achitării taxelor.


Printre altele, mai pot fi necesare:

 • studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente,

 • raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanță energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum și

 • studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei,

În plus, este necesar acordul Asociației de proprietari, autentificat de notarul public, pentru:

 • construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora;

 • pentru lucrări de construcții necesare schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

În funcție de situația concretă, precum și de regimul urbanistic al zonei în care este amplasat imobilul mai pot fi necesare și alte documente.


Taxa eliberării autorizației de construire (Cost autorizație construire)


Taxa eliberării autorizației de construire și modul de calcul al acesteia se stabilește după următoarele criterii:


 • pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă: 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții;

 • pentru alte construcții decât cele anterior menționate: 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

 • taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și

 • se plătește înainte de emiterea acesteia.


Separat:

 • taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire: 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale;

 • taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.


Cu titlu de excepție:

 • Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor - se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare cuprinsă între 0 și 15 lei;

 • Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.


 • Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.


În funcție calitatea solicitantului se pot aplica scutiri de la plata taxei.


Taxa pentru emiterea autorizației de construire se achita la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale.Verificarea autorizației de construire


Cum verificăm autorizația de construire?


Autorizația de construire și anexele acesteia pot fi consultate public. Acestea se regăsesc:

 • pe pagina proprie de internet a autorităților emitente sau

 • prin afișare la sediul acestora.


Autorizația de construire anulată


În cât timp se poate anula autorizația de construire? Care este termenul de prescripție pentru anularea autorizației de construire?


Luând în considerare faptul că autorizația de construire este au act administrativ individual, cererile prin care se solicită anularea acesteia se pot introduce în termen de 6 luni de la:


a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;


b) data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii;


c) data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluționare a cererii;


d) data expirării termenului de 30 de zile de la data înregistrării cererii, .


Ce înseamnă mai exact acest lucru?

Pentru anularea autorizației de construire va trebui formulată în prealabil o plângere, care va trebui depusă la autoritatea care a emis inițial autorizația. Această plângere poartă denumirea de „Plângere prealabilă”.


Plângerea prealabilă este cererea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, revocarea sau modificarea actului administrativ, care în ipoteza analizată este autorizația de construire emisă.


Procedura plângerii prealabile are, în principiu, caracter obligatoriu. Aceasta se formulează în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.


Termenul legal în care trebuie soluționată plângerea prealabilă și emis răspunsul este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.


Cu toate acestea, pentru motive temeinice, cererea în anulare poate fi introdusă și cu depășirea termenului de 6 luni, dar nu mai târziu de un an (termen de decădere) de la data:

 • comunicării actului;

 • data luării la cunoștință;

 • data introducerii cererii sau

 • data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.


Întrebări frecvente


Ce se poate construi fără autorizație de construire?


În principiu, pot fi construite fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția categoriilor de lucrări care pot fi efectuate cu privire la monumentele istorice.Cine eliberează autorizația de construire?


Autorizațiile de construire se eliberează:

 • de președinții consiliilor județene sau

 • de primarul general al Municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor Municipiului București, ai orașelor și comunelor.


Ce acte trebuie pentru autorizația de construire?


În principiu, documentele necesare pentru obținerea autorizației de construire sunt:

 • certificatul de urbanism;

 • dovada titlului asupra imobilului, extrasul de plan cadastral și extrasul de carte funciară, actualizate la zi;

 • documentația tehnica D.T.;

 • avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;

 • punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și actul administrativ al acesteia, după caz;

 • dovada achitării taxelor de eliberare.


Ce avize sunt necesare pentru autorizația de construire?


Avizele si acordurile necesare sunt cele stabilite prin certificatul de urbanism. Acestea vor trebui solicitate și obținute, înaintea depunerii documentației în vederea autorizării, la autoritățile administrației publice, în principiu, pentru:

 • racordarea si branșarea la infrastructura edilitara, în condițiile impuse de specificul fiecărei zone de amplasament;

 • racordarea la rețeaua căilor de telecomunicații;

 • securitatea la incendiu (ISU), protecția civila și protecția sănătății populației.


Cât costă o autorizație de construire?


În principiu, taxa eliberării autorizației de construire și modul de calcul al acesteia se stabilește după următoarele criterii:

 • pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții;

 • pentru alte construcții decât cele menționate anterior este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.


Cât este valabilă autorizația de construire?


Autorizația de construire este valabilă cel mult 24 de luni (2 ani), interval în care aveți dreptul să începeți executarea lucrărilor.


Ce se întâmplă daca construiești fără autorizație de construire?


În cele mai multe cazuri, executarea de lucrări în lipsa autorizației de construire se sancționează cu amenda. În alte situații, aceasta poate atrage răspunderea penală.Dacă aveți întrebări cu privire la cele prezentate în cuprinsul prezentului articol, le puteți adresa prin intermediul formularului de mai jos.


Dacă doriți asistență pentru obținerea sau analizarea valabilității autorizației de construire, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561 sau scrieți-ne direct, prin intermediul formularului de mai jos.


Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page