top of page
 • Tudor Cristina

Ce trebuie să știi înainte să cumperi un teren extravilan

Actualizată în: 18 oct. 2022 

Aflați care sunt avantajele și dezavantajele pe care le presupune cumpărarea unui teren extravilan, precum și obligațiile pe care le aveți la achiziționarea acestuia.


Totodată, vânzarea terenurilor extravilane prepune parcurgerea mai multor etape prealabile, pe care le vom detalia în continuare.


Mai mult, în cuprinsul prezentului articol veți afla ce se poate construi pe un teren extravilan, pentru a evita încălcarea legii și aplicarea sancțiunilor aferente în cazul în care construcțiile pe care doriți să le ridicați pe acesta sunt interzise.


Veți afla și care este procedura de trecere a unui teren extravilan în intravilan, în cazul în care doriți să realizați și alte categorii de construcții.


Citiți în continuare tot ce trebuie să știți înainte de vânzarea unui teren extravilan.


 

Cuprins:

 • Intravilan vs. Extravilan

 • Cum aflu daca terenul este extravilan sau intravilan?

 • Teren arabil intravilan sau Teren agricol extravilan

 • Ce înseamnă teren extravilan?

 • Vânzare teren extravilan. Cum vinzi un teren agricol extravilan?

 • Procedura vânzare teren extravilan. Teren extravilan de vânzare

 • Categoriile de preemptori

 • Ce se poate construi pe un teren extravilan? Realizare construcție pe teren extravilan

 • Cum se trece un teren din extravilan în intravilan. Procedura trecere teren extravilan în intravilan.

 • Costuri trecere teren din extravilan în intravilan.

 • De ce aveți nevoie de un avocat?

 • Întrebări frecvente

 • Concluzii


 

Intravilan sau Extravilan


Ce este mai oportun să achiziționați?


Când vine vorba despre cumpărarea unui teren, este necesară realizarea unei analize juridice, în funcție de scopul pentru care doriți să îl achiziționați, cu privire la:

 • istoricul dreptului de proprietate al acestuia,

 • tipul acestuia (extravilan sau intravilan),

 • drepturile care limitează folosirea acestuia.

Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766706561 și asigurați-vă că terenul pe care intenționați să îl cumpărați îndeplinește toate cerințele legale și poate fi folosit scopului pentru care doriți să îl achiziționați. În acest sens, vă asigurăm consultanță juridică cu privire la regimul legal al terenului.


Terenurile intravilane au ca principala caracteristica faptul că se află în interiorul localității, în general acestea fiind rezervate construcțiilor, motiv pentru care si prețul terenurilor intravilane este mai ridicat.


Principala diferență între un teren intravilan și un teren extravilan este dată, de cele mai multe ori, de prețul acestora. Astfel, în comparație cu un teren extravilan având aceeași suprafață, terenul intravilan va avea un preț mult mai mare.


Diferența de preț este justificată de cele mai multe ori de faptul că, de principiu, pe un teren extravilan nu pot fi realizate construcții. Tocmai din acest motiv, dacă doriți să achiziționați un teren extravilan pentru a realiza o construcție de orice fel, este necesar să faceți o analiză prealabilă amănunțită în acest sens.


În funcție de amplasarea terenului extravilan, acesta poate fi trecut ulterior în intravilan, însă va fi necesară parcurgerea unei proceduri de durată. Până la trecerea terenului în intravilan este interzisă realizarea oricărei construcții pe acesta.


Cum aflu dacă terenul este extravilan sau intravilan?


Aceste detalii le veți regăsi în extrasul de Carte Funciară sau în cuprinsul Certificatului de Urbanism aferent terenului.


Teren agricol intravilan sau teren agricol extravilan.


În absența unor formalități prealabile, nu puteți construi pe niciunul dintre aceste tipuri de terenuri.


Terenurile agricole, respectiv terenurile cu destinație agricolă sunt:


(i) viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea. Acestea sunt denumite terenuri agricole productive - arabile


(ii) cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite;


(iii) cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole;


(iv) terenurile neproductive care pot fi folosite pentru producția agricolă.


Terenurile agricole, enumerate mai sus, pot fi situate atât în intravilanul localității, cât și în afara acestuia, astfel:


(i) terenurile agricole intravilane sunt terenurile situate în interiorul localității, pe care nu se poate construi, însă este posibilă, de cele mai multe ori, cultivarea.


Pe terenurile agricole intravilane nu pot fi realizate construcții decât în condițiile obținerii autorizației de construire. Este necesară, totodată, și scoaterea temporară sau provizorie a acestora din circuitul agricol.


(ii) terenurile agricole extravilane sunt terenurile agricole situate în afara localității, care pot fi de principiu, cultivate și pe care este interzisă realizarea construcțiilor.


Ce înseamnă teren extravilan?


Terenul extravilan este terenul situat în afara localității, pe care, de principiu nu pot fi realizate construcții.


Pentru ce sunt folosite terenurile extravilane de regulă?

Acestea sunt folosite pentru realizarea culturilor agricole sau pentru plantarea și exploatarea viilor, livezilor, pepinierelor viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi și altele asemenea.


 

Procedura vânzare teren extravilan. Teren extravilan de vânzare


De cele mai multe ori se spune că vânzarea terenurilor agricole extravilane este una anevoioasă și asta din cauza procedurii prealabile care trebuie urmată anterior vânzării.


De ce este importantă parcurgerea acestei proceduri legale? Pentru că vânzarea făcută în absența acesteia este lovită de nulitate absolută.


Altfel spus, nu este valabilă, situație în care veți pierde dreptul de proprietate asupra terenului. Ce înseamnă mai exact acest lucru?


Că orice persoană interesată, poate veni oricând și poate solicita instanței constatarea nulității absolute a vânzării pe care ați efectuat-o fără parcurgerea procedurii prealabile, ceea ce presupune desființarea contractului de vânzare încheiat și pierderea dreptului de proprietate asupra terenului.


Citiți în continuare: tot ce trebuie să știți despre vânzarea terenurilor agricole extravilane


Pentru vânzarea valabilă a terenurilor agricole extravilane trebuie parcurși următori pași:


(i) vânzătorul va înregistra la primăria din circumscripția terenului, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan;


(ii) cererea pe care urmează sa o adresați primăriei este un formular tipizat, pe care îl veți regăsi cel mai adesea pe site-ul primăriei sub denumirea de „Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului”;


(iii) cererea va fi însoțita de oferta de vânzare a terenului agricol si de alte documente care pot fi solicitate in acest sens;


(iv) ulterior, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii aceasta va fi afișată la sediul primăriei timp de 45 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă timp de aproximativ 2 luni și jumătate.


În această perioadă primăria va notifica persoanele care au dreptul să achiziționeze terenul pe care dumneavoastră îl vindeți la prețul menționat în ofertă. Despre aceste categorii de persoane, denumite preemptori vom vorbi în acele ce urmează.


(v) pentru a se considera că au acceptat oferta în mod valabil, preemptorii trebuie să accepte în scris oferta dumneavoastră de vânzare, pe care ulterior este necesar să o înregistreze la primărie împreuna cu dovada comunicării acesteia către dumneavoastră.


O atenție deosebită trebuie acordată faptului că terenul nu poate fi vândut în condiții mai avantajoase de cele menționate în cuprinsul ofertei înregistrate la primărie, decât cu reluarea procedurii de înregistrare a ofertei de vânzare a terenului la noul preț.


O vânzare făcută făcută în alte condiții este lovită de nulitate absolută.


(vi) în măsura în care vă răzgândiți și nu mai doriți vânzarea terenului, vă puteți retrage cererea înaintată primăriei în termenul de 45 de zile menționat mai sus,


(iv) in măsura în care în termenul de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării ofertei de vânzare a terenului, aceasta nu a fost acceptată în scris de niciun preemptor,


vânzarea acestuia se va putea face doar către anumite persoane, care trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiții:

 1. să aibă domiciliul/reședința/sediul social situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani

 2. să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani

 3. să fie înregistrate de autoritățile fiscale române de minimum 5 ani.

Condițiile prevăzute mai sus se aplică, printre altele, în mod corespunzător și atunci când se dorește vânzarea terenului către o societate.


Totodată, acestea trebuie îndeplinite anterior înregistrării ofertei de vânzare.


(viii) dacă în termenul legal de 45 de zile, niciunul dintre potențialii cumpărători nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus, veți putea vinde terenul extravilan către orice persoană fizică sau juridică.


 

Categoriile de preemptori


Vă spuneam mai devreme despre așa numitele categorii de persoane care au dreptul de a cumpăra cu prioritate terenul la prețul afișat în oferta înregistrată de dumneavoastră la primărie.


Ei, bine, aceste categorii de persoane sunt strict și limitativ enumerate de lege.


Astfel, orice persoană care nu se încadrează în una dintre categoriile enumerate în continuare nu va putea să-și exercite dreptul de preempțiune și să achiziționeze terenul pe care dumneavoastră doriți să îl vindeți.


Preemptorii sunt grupați în funcție de rangul acestora, astfel:

 1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

 2. preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii.

 3. preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;

 4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

 5. preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;

 6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;

 7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Rangul acestora determină prioritatea pe care categoriile de persoane enumerate mai sus o au la cumpărarea terenurilor agricole.


Arendașul care își exercită dreptul de preempțiune


Dacă aveți calitatea de arendaș și doriți să cumpărați terenul agricol arendat situat în extravilan, trebuie să aveți în vedere că:


(i) Trebuie să faceți dovada calității de arendaș în baza unui contract de arendare valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei de către vânzător;


(ii) Dacă aveți calitatea de persoană fizică, trebuie să faceți dovada domiciliului/reședinței în România pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole;


(iiii) Dacă reprezentați o societate, iar asociații companiei au calitatea de persoane fizice, aceștia trebuie să faceți dovada domiciliului/reședinței în România pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole;


(iv) Dacă reprezentați o societate, iar acționariatul societății este format la rândul său din alte persoane juridice, acționarii care dețin controlul societății va fi necesar să facă dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul României stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare.


Fermierul care își exercită dreptul de preempțiune


Preemptorii de rang iv, prevăzuți de lege, sunt tinerii fermierii. Cum știți că vă încadrați în această categorie?


Să începem cu definiția pe care legea o acordă acestei categorii de preemptorii.


Astfel, tinerii fermieri sunt persoanele cu vârsta de până la 40 de ani care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.


Proprietarul terenului agricol vecin cu cel supus vânzării își exercită dreptul de preempțiune/Vecinul


În măsura în care intenționați să cumpărați terenul agricol extravilan aflat în vecinătatea terenului dumneavoastră, trebuie să mai știți, printre altele, că:


(i) prioritate la achiziția terenului va avea, în primul rând, proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;


(ii) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința pe teritoriul României pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;


(iii) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;


(iv) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.


Este terenul liber la vânzare dacă nu și-a exercitat dreptul niciun preemptor?


Altfel spus, pot să vând cui doresc dacă nu există preemptori?


Deși suntem tentați să considerăm că procedura de vânzare a terenurilor agricole extravilane se sfârșește aici, în realitate nu este deloc așa.


Astfel, dacă nu există categorii de preemptori sau dacă deși există dar aceștia nu și-au manifestat intenția de a cumpăra terenul, acesta va putea fi vândut, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Vânzarea terenurilor agricole extravilane către persoane fizice

Vânzarea terenurilor agricole extravilane către persoane juridice/societăți/companii

Cumpărătorul persoană fizică trebuie:


1. să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;

2. să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;

3. să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

​​​​Societatea care intenționează să cumpere terenul trebuie:

1. să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;

2. să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

3. să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole,

4. asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;

5. în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Astfel, dacă vă regăsiți în una dintre categoriile de mai sus, va fi necesar să depuneți la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor menționate mai sus, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare, în care trebuia exercitat dreptul de preempțiune.


Vânzarea libera a terenurilor agricole extravilane


Vânzarea terenurilor agricole extravilane este liberă, respectiv terenurile pot fi vândute către oricine doriți dacă:


(i) niciunul dintre preemptori nu și-a exercitat dreptul de preempțiune în termenul de 45 de zile lucrătoare și

(ii) niciunul dintre potențialii cumpărători, detaliați în tabelul de mai sus, nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul.


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro și aflați dacă îndepliniți condițiile prevăzute de lege pentru achiziția terenului agricol extravilan.


 

Ce se poate construi pe un teren extravilan?

Realizare construcție pe teren extravilan


De principiu, este interzisă realizarea unei construcții în extravilanul localității. Amplasarea construcțiilor de orice fel se va face în intravilanul localităților, cu respectarea prevederilor autorizației de construire.Construcțiile nu pot fi realizate în extravilan

Ce se poate construi pe un teren extravilan?

Ce se poate construi pe un teren extravilan?

​(regula)

(exceptia)

(exceptia)

​Este interzisă realizarea construcțiilor de orice fel pe:


(i) terenuri agricole din extravilan,

(ii) pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare,

(iii) pe cele plantate cu vii și livezi, parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice.

​Pentru terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință:

(i) arabil, vii și livezi, precum și

(ii) pe terenurile amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan În baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi realizate anumite categorii de construcții, strict si limitativ enumerate de lege.

(i) pe terenurile agricole din clasa I și a II-a de calitate, precum și

(ii) pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice. În baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi realizate , printre altele, construcțiile care servesc activităților agricole.


În concluzie:


Pe terenurile agricole extravilane agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință: arabil, vii și livezi, precum și pe terenurile amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, pot fi realizate:


(i) investiții care fac obiectul unor proiecte publice și private și pot genera efecte poluante factorilor de mediu;


(ii) investiții care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere, balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în caz de urgență cu infrastructura necesară;


(iii) depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum;


(iv) spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;


(v) obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică;


(vi) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole;


În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și garajele, serele, piscinele și altele asemenea;


(vii) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe terenuri agricole situate în extravilan;


(viii) cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor,


(ix) lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, precum și obiective meteorologice;


(x) pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea;


(xi) infrastructuri de comunicații radio-TV sau telefonie, drumuri publice și private, drumuri tehnologice.


Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și a II-a de calitate, precum și

pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, monumente, ansambluri arheologice și istorice, pot fi realizate construcții:


(i) care servesc activităților agricole;


(ii) cu destinație militară;,


(iii) căile ferate, șoselele de importanță deosebită;


(iv) liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor;


(v) lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol;


(vi) lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea de surse de apă, precum și


(vii) pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea.


Lucrările enumerate mai sus pot fi realizate numai în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol.


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561 și aflați ce construcții pot fi realizate pe terenurile agricole extravilane.

 

Cum se trece un teren din extravilan în intravilan.

Procedura trecere teren extravilan în intravilan


Dacă doriți să achiziționați un teren extravilan pentru realizarea unei construcții, trebuie să aveți în vedere că o construcție se poate realiza, de principiu, doar în intravilan.


Astfel, introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ:


 1. in prealabil este necesara obținerea avizului privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

 2. elaborarea studiilor urbanistice de PUG sau PUZ;

 3. aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ;

 4. ulterior, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea de aprobare a PUG si PUZ, însoțită de documentația de aprobare a PUG și PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;

 5. oficiul de cadastru și publicitate imobiliară va actualiza din oficiu destinația imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciar.


Să aveți în vedere că, deși prețul unui teren extravilan poate fi de până la 10 ori mai redus prin raportare la un teren din perimetrul localității, procedura transformării acestuia în intravilan este de durată.


Costuri trecere teren din extravilan în intravilan

Pentru introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole extravilane se va plăti următorul tarif:


Pentru anul 2021, tariful pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan:

​Clasa terenului agricol

1

​2

​3

​4

5

​Tarif - lei/mp

​4,00

​3,50

​3,00

​2,50

​2,00

​Tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie - lei/m2

​4,104

​3,591

​3,078

​2,565

​2,052

Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflație.


De ce este necesar să apelați la un avocat înainte să cumpărați sau vindeți un teren agricol extravilan?


Aveți nevoie de un avocat pentru a vă asigură că este îndeplinită procedura prealabilă de vânzare, iar contractul de vânzare nu va fi declarat nul în viitor, lucru ce ar atragere pierderea dreptului de proprietate.


Totodată, înainte să achiziționați un teren este foarte important să verificați că acesta nu a fost scos din circuitul civil și nu face obiectul unor litigii costisitoare și de durată.


Mai mult, unele terenuri pot face obiectul unor cereri de revendicare adresate de foștii proprietari.


De asemenea, atunci când intenționați să achiziționați un teren agricol intravilan și să realizați o construcție pe acesta, trebuie să aveți în vedere că terenul poate fi folosit doar în anumite condiții, potrivit Regulamentului Local de Urbanism, pe care vă recomand să îl verificați. 

Întrebări frecvente


Intravilan sau Extravilan? Ce teren să cumpăr?


Dacă doriți să achiziționați un teren pentru realizarea unei construcții, atunci cea mai bună soluție ar fi cumpărarea unui teren intravilan.


Terenurile extravilane sunt situate în afara localității și nu se pot realiza construcții pe acestea.


Dacă intenționați să achiziționați un teren extravilan, în ciuda prețului extrem de redus, prin comparație cu un teren intravilan, să aveți în vedere faptul pe ce acestea nu se pot realiza, de principiu, clădiri.


Cum aflu data terenul este extravilan sau intravilan?


Aceste aspecte le puteți regăsi în extrasul de Carte Funciară sau în cuprinsul certificatului de urbanism aferent terenului.


Teren arabil intravilan sau Teren agricol extravilan ?


În absența unor formalități prealabile, nu puteți construi pe niciunul.


Ce înseamnă teren extravilan?


Terenul extravilan este terenul situat în afara localității, pe care, de principiu nu pot fi realizate construcții.


Vânzare teren extravilan. Cum vinzi un teren agricol extravilan? Procedura vânzare teren extravilan. Teren extravilan de vânzare


Vânzarea unui teren extravilan nu poate fi realizată, decât după ce, în prealabil, vânzătorul a înregistrat oferta de vânzare la primărie.


Oferta de vânzare cuprinde, printre altele, suprafața terenului și prețul. Ulterior înregistrării ofertei de vânzare, au prioritate la cumpărarea terenurile categoriile de preemptori prevăzute de lege.


În măsura în care oferta de vânzare nu a fost acceptată de niciunul dintre preemptori, vânzarea se va putea face doar către anumite persoane, iar dacă nici potențialii cumpărători nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, atunci vânzarea terenului va putea fi făcută către orice persoană.


Care sunt categoriile de preemptori?


preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;


preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. ;


preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;


preemptori de rang IV: tinerii fermieri;


preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;


preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;


preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statul.


Ce se poate construi pe un teren extravilan? Realizare construcție pe teren extravilan


Printre altele, pe un teren extravilan se pot realiza construcții care servesc activităților agricole, precum și anexe ale exploataților agricole, doar în baza autorizației de construire.


Cum se trece un teren din extravilan în intravilan. Procedura trecere teren extravilan în intravilan.


Trecerea unui teren din extravilan în intravilan se face în baza unui PUZ si a unui PUG.

Principalele etape care trebuie urmate sunt:

 • obținerea avizului privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

 • elaborarea studiilor urbanistice de PUG sau PUZ;

 • aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG și PUZ;

 • ulterior, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea de aprobare a PUG si PUZ, însoțită de documentația de aprobare a PUG și PUZ către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;

 • oficiul de cadastru și publicitate va actualiza din oficiu destinația imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.


Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consultanță juridică cu privire la achiziționarea unui teren, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro, la numărul de telefon 0766.706.561, precum și folosind formularul de contact de mai jos.
Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page